Vedtægter


Vedtægter for Ommersyssel Jagtforening under Danmarks Jægerforbund. (DJ)

1.0 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Ommersyssel Jagtforening.

1.2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune.

 

2.0 Forhold til Danmarks jægerforbund.

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

2.3 Foreningen er samtidig medlem af Dansk Flugtskydningsforbund

 

3.0 Formål og opgaver.

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere indenfor foreningens område og at fremme disses interesser i tilslutning til Dj’s formål.

3.2 Foreningen skal på alle områder forsvare retten til den frie jagtret på fiskerterritoriet, samt de jagtmetoder der er knyttet til denne jagtform.

3.3 Foreningens formål er også at:

drive skydebane i foreningens område,

fremme interessen og forståelsen for skydning,

højne medlemmernes skydeevne og derved at reducere anskydninger under jagt,

deltage i konkurrenceskydninger for derved at fremme det sociale samvær med

andre enkeltpersoner og foreninger,

give sunde fritidsaktiviteter for unge mennesker,

afholde kurser, der uddanner nye jægere og skytter,

hverve nye medlemmer til foreningen, såvel som til DJ.

 

4.0 Optagelse.

4.1 Foreningen kan optage enhver uberygtet person som medlem.

4.2 Berygtede personer, som ønsker medlemskab har samme ret som et eksisterende medlem til at få afprøvet sit medlemskab ved en generalforsamling med taleret.

4.3 Kun medlemmer af DJ kan deltage i foreningens jagtaktiviteter.

 

5.0 Ophør.

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

5.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.

5.5 Et medlem der er indstillet til eksklusion, betragtes som et medlem med taleret på generalforsamlingen.

5.6 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37. 

5.7 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

  

6.0 Kontingent og hæftelse.

6.1 Medlemmerne betaler et, af generalforsamlingen, fastsat årligt kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

7.0 Ordinær generalforsamling.

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsorden, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i Dj’s medlemsblad, eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand eller kasserer.

7. Valg af udvalgsformænd.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af 2 suppleanter.

10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

11. Eventuelt.

 

8.0 Ekstraordinær generalforsamling.

8.1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer, skriftligt over for bestyrelsen, begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

 

9.0 Afstemning.

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har en stemme.

9.3 Afstemningen sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

  

10.0 Bestyrelsen.

10.1 Bestyrelsen, der vælges af, og blandt, medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4 Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

10.5 Udvalgsformændene er medlem af bestyrelsen og vælges af generalforsamlingen.

10.6 Bestyrelsen vælger i sin midte en næstformand og en sekretær.

10.7 Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden, eller 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.9 Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

10.10 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

 

11.0 Udvalg.

11.1 Et udvalg kan oprettes efter behov.

11.2 Bestyrelsen kan oprette eller nedlægge et udvalg.

11.3 Udvalgsformanden vælges af generalforsamlingen.

11.4 Udvalget er selvsupplerende.

11.5 Bestyrelsen kan supplere udvalget, med ekstra medlemmer fra bestyrelsen.

11.6 Udvalget holder møde efter behov, eller når formanden eller 3 medlemmer af udvalget ønsker det.

11.7 Der skrives referat på udvalgsmøderne.

11.8 Udvalget er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af udvalgsmedlemmerne er til stede.

11.9 Beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal, ved stemmelighed er udvalgsformandens stemme afgørende.

 

12.0 Økonomi for udvalg.

12.1 Udvalget skal så vidt muligt hvile i sig selv økonomisk.

12.2 Udvalget må ikke foretage investeringer ud over almindelig driftsaktiviteter, uden godkendelse af bestyrelsen.

12.3 Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12.

12.4 Til udvalget kan foreningens kasserer oprette en konto eller kasse hvortil driftsmidler overføres.

12.5 Eventuelle over eller underskud på udvalgets konto eller kasse, nulstilles af foreningen ved regnskabsårets afslutning.

 

13.0 Tegningsret.

13.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

13.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

  

 

14.0 Formue og regnskabsår.

14.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

14.2 Regnskabsåret starter 1/1 og slutter den 31/12.

 

15.0 Bilagskontrol.

15.1 De to revisorer, der vælges af, og blandt, medlemmerne, jfr. Punkt 7, kontrollerer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

15.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

15.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisorer.

 

16.0 Sammenslutning.

16.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

 

17.0 Opløsning.

17.1 Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

17.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil 5 år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område indenfor femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen, efter femårsperiodens udløb, DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål i Ommersyssel Jagtforenings nærområde.

 

18.0 Ikrafttræden.

18.1 Disse vedtægter træder i kraft, når det er blevet vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 21. september 2013

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/