Til foreningens medlemmer.


Ikke fordi bestyrelsen har fundet det nødvendigt pga. specifikke hændelser, men for god ordens skyld har bestyrelsen besluttet at udarbejde et sæt ordensregler for udøvelse af jagt i foreningens regi. Disse regler skal give klare retningslinjer for, hvordan deltagere og jagtledere skal agere i forbindelse med jagt i foreningens regi. Sikkerheden i forbindelse med jagt står øverste på dagsordenen og bestyrelsen håber, at disse regler kan medvirke til at højne sikkerheden under jagterne.
__________________________________________________
ORDENSREGLER
- for udøvelse af jagt i Ommersyssel Jagtforenings regi.


Ved enhver deltagelse i jagter i Ommersyssel Jagtforenings regi skal følgende regler overholdes:

1. Generelle og specifikke restriktioner nævnt i parolen, herunder:
a. om jagtbart vildt
b. om ammunition
c. bliv på posten til såten er blæst af.

2. Jagtlovens regler generelt.

3. Der skal fremvises gyldigt jagttegn før enhver deltagelse i en jagt.

4. Der må kun anvendes våben, der er tilladte iht. jagtloven og våbenloven.

5. Jagtdeltagere må ikke være synligt påvirkede af spiritus eller euforiserende stoffer.

6. Medlemmer der inviterer gæster med på jagt er ansvarlig for, at gæsten er bekendt med reglerne.

7. Regler for almindelig god opførsel.

Ved enhver forseelse eller forbrydelse imod disse regler er det jagtlederens pligt at påtale dette over for regelbryderen. Medlemmerne og disses gæster er forpligtiget til at efterkomme de afgivne retningslinjer og instruktioner under jagten uden indsigelser.

Det er jagtledernes suveræne ret at vurdere om en regelbryder skal bortvises fra en jagt. Ved gentagne tilfælde af bortvisninger eller i særligt grove tilfælde, kan bestyrelsen afgøre, at et medlem ekskluderes fra deltagelse i foreningens jagter, enten for en femårig periode eller for bestandigt.

Grov overtrædelse af de sikkerhedsmæssige forhold under jagt eller medbringning af eller brug af ulovlige våben eller ammunition under jagten betragtes som grov misligholdelse, og vil uden forudgående advarsel medføre bortvisning og eksklusion fra jagtselskabet uden refusion for den resterende del af jagtsæsonen.

Bestyrelsen
Ommersyssel Jagtforening
1. november 2014

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/