Lindbjergskoven 

Sæsonen 2019-20, startede med at vi fik afholdt bukkesæsonen, denne endte med at Jan Sørensen, skød en fin buk, som derudover også var hans første. 

I forhold til fasanerne, ville vi prøve noget nyt. Vi fik sløjfet den gamle voilere, hvor efter vi flyttede den nye til en plads, med bedre læ og sollys, for at se om vi kunne optimere på vildt udbyttet, som desværre hellere ikke i år bar præg af de store parader. Den gamle voilere blev taget ned den 8/2 – 2019 på en ekstra ordinær arbejdsdag/fælles regulering.  

Som sagt havde vi ikke det store held med fasanerne, men det blev dog til enkelte snepper og 3 stk. rådyr i efteråret.  

De to første var dog ikke store kropsmæssigt, så det var fint at få dem taget ud. Hvad årsagerne kan være til det ringe udbytte, vil vi evaluere på og se hvad der gøres bedre.  

Vi vil som altid forsøge at regulere på de parametre der er os mulige. Faktum var dog at fasanerne var nogle rigtig fine dyr. Ligeså var der også en udfordring, med at vi til tider var relativt underbemandet med hunde/folk, som desværre heller ikke gjorde udbyttet bedre. Det er dog nogle af de tiltag, vi vil drøfte i forhold til den kommende sæson. Ligeledes vil vi se på om der kan gøres yderligere for at optimere voileren. 

Som noget andet nyt, har vi fået tilladelse af skovejeren til, at afskyde dåvildt. Da der i de sidste år er set en del dåvildt i og omkring skoven, mente vi at det godt kunne bære at vi fik dette indført. Det er derfor frit for alle medlemmer af Lindbjergskoven, at sætte sig derud og se om man kan være heldig. Dette skal selvfølgelig foregå efter den afskydningspolitik og prisliste som er tilgængelig på hjemmesiden. 

Det skal nævnes at der er fri krage, due, skade og rævejagt, for alle foreningens medlemmer. Der er også skudt en del mårhunde i området, så vil gerne opfordre medlemmerne til at hjælpe med at regulere i disse bestande. Dog henstilles til at der ikke blive foretaget jagt i dagene op til fællesjagterne. Ved nedlagt vildt, kontakt da Morten på 20957588. 

Vi starter den kommende sæson, med at mødes en dag et par uger op til bukkejagten, for at få lavet de ting der skal forberedes til jagten. Er man forhindret i at komme, bedes man venligst give besked, så indsatsen kan ydes på anden vis. Dette er ligeledes en kærkommen mulighed for de nye deltagere i jagten, at se skoven an inden sæsonstart. Datoen i år vil blive d. 2/5-2020 kl. 10.00. Der vil sædvanen tro blive lidt spise og drikkelse, afholdt af foreningen, når arbejdet er afsluttet. Vi håber på så mange deltagere som muligt. 

Derudover er det denne dato, at der vil blive trukket lod om pladser og datoer for bukkejagten, til dem der har lyst til at deltage. Betaling for bukke- og efterårsjagten, skal være indbetalt på foreningens konto den sidste bankdag inden 24/4-2020. Herefter vil ledige pladser gå til den næste på ventelisten. Ligeledes er det også muligt for alle foreningens medlemmer at blive skrevet op til listen, ved henvendelse til Morten fra bestyrelsen. 

Ved skudafgivelse udenfor fællesjagterne på klovbærende vildt SKAL Morten have besked på 20957588 

Ved den mindste tvivl om anskudt vildt skal der under alle omstændigheder tilkaldes en Schweisshundefører. Omkostningerne vil blive afholdt af foreningen. 

Ligesom i bukkejagten er der ikke de store forandringer.  

Vi afholder 6 dagjagter fordelt over sæsonen. Vi udsætter fasaner igen i år og vi opfordrer derfor alle der deltager i at tage del i opgaver hermed, såsom fodring og udsætning. Mere herom senere. 

Efter hver jagt vil der blive afholdt parole, hvor der også vil blive holdt auktion over vildtet, dog tilfalder sneppen altid den enkelte jæger. Som udgangspunkt har skytten købspligt til det vildt han nedlægger men andre er også velkomne til at byde på vildtet. Priser fremgår længere nede. 

I det tilfælde at man er forhindret bedes man venligst ringe til Finn, på 28 251 954, så andre kan få glæde af pladsen. Dette bedes gjort inden den sidste tirsdag før jagten, kl. 17.00. for at der er mulighed for at finde gæst. Skulle dette ikke blive overholdt, koster det derfor 100 kr. som er prisen for en gæsteplads. 

Det skal nævnes at der er fri krage, due, skade og rævejagt, for alle foreningens medlemmer. Dog skal der henstilles til at der ikke blive foretaget jagt i dagene op til fællesjagterne. Ved nedlagt vildt kontakt da Morten på 20957588. 

Til den sidste jagt i Januar, vil der som altid være gule ærter. 

Alle dage starter kl. 09.00 med kaffe, bengæt og hyggeligt samvær. 

 

Priser for jagter: 

2200,- for efterårsjagterne 

1100,- for ungdomsmedlemmer 

250,- for bukkejagten 

100,- pr gæst 

 

Vildtpriser for bukkejagt: 

  • Spids/gaffelbuk - 1000,- 

  • Seksender - 800,- 

Vildtpriser for efterårsjagter: 

  • Råvildt – 20 kr./kg i brækket vægt. 

  • Resten af vildtet er efter auktion. 

  • Prisen for dåhjort vil ligge på 2000 kr. inkl. kød. Spidshjort vil ikke blive talt med som hjort. 

  • Prisen for kalv, vil være 40 kr./kg i brækket vægt. 

Datoerne er som følger: 

Lørdag 10/10 - 2020 

Lørdag 31/10 - 2020 

Lørdag 21/11 - 2020 

Lørdag 5/12 -2020 

Søndag 27/12 - 2020 

Lørdag 9/1-2021 (Gule ærter) 

 

Med ønsket om en god sæson 

Jagtudvalget 

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/